Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Long Môn

Huyện Minh Long

Tỉnh Quảng Ngãi

Truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2024

03/05/2024 11:08    4

Thực hiện các Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024. Mục đích của hoạt động nhằm tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đến người dân và doanh nghiệp; Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa UBND xã; Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, thúc đẩy sự quyết tâm của cán bộ, công chức, khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC trên địa bàn xã; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Nội dung tuyên truyền: - Giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, liên tục, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác kiểm soát TTHC, tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; tầm quan trọng, ý nghĩa, các nội dung cơ bản của công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. - Tuyên truyền các nội dung, quy định về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; kết quả việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa UBND xã; các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC và tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc thẩm quyền của UBND xã. - Giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật, nhất là trong thực hiện TTHC cho người dân và doanh nghiệp. - Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Hình thức tuyên truyền: Thực hiện thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh; trên Cổng/Trang thông tin điện tử; Công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định TTHC tại Bộ phận Một cửa UBND xã; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, cập nhật và tìm hiểu thông tin. - Thông qua tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; hội nghị, hội thảo, tổ chức các cuộc thi tuyên truyền; kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác như pano, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, áp phích …

Thực hiện các Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024.

Mục đích của hoạt động nhằm tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đến người dân và doanh nghiệp; Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa UBND xã; Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, thúc đẩy sự quyết tâm của cán bộ, công chức, khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC trên địa bàn xã; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Nội dung tuyên truyền:

Giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, liên tục, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác kiểm soát TTHC, tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; tầm quan trọng, ý nghĩa, các nội dung cơ bản của công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

- Tuyên truyền các nội dung, quy định về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; kết quả việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa UBND xã; các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC và tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc thẩm quyền của UBND xã.

- Giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật, nhất là trong thực hiện TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

- Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Hình thức tuyên truyền:

Thực hiện thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng:

Đài Phát thanh; trên Cổng/Trang thông tin điện tử; Công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định TTHC tại Bộ phận Một cửa UBND xã; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, cập nhật và tìm hiểu thông tin.

- Thông qua tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; hội nghị, hội thảo, tổ chức các cuộc thi tuyên truyền; kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác như pano, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, áp phích …

 

HH

Xã Long Môn | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Long Môn

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Long Môn

Điện thoại: 0255 3866154.

Email: longmon@quangngai.gov.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang